วันพุธ, กันยายน 27, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

                   1.) หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0207/17564 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวีระกุล อรัณยะนาค) เป็นหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.14772561 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เพื่อแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบ

                   2.) หนังสือมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ศธ 0517.2701160 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 ในหัวข้อ ” EF ทักษะสมองขั้นสูง ทางรอดของเด็กไทย ในศตวรรษที่ 21 ” ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

โทรศัพท์  : 0 2441 0601 ต่อ 1201 , 1507 และ 1513

ทั้งนี้รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จาก http://www.mua.go.th/  หัวข้อประชาสัมพันธ์ : หัวข้อหนังสือเวียน

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.