ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดการรับสมัครผลงานวิชาการและเชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ (The 2022 National and International Conference of The National Institute of Development Administration: NIC-NIDA 2022)

Spread the love

ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดการรับสมัครผลงานวิชาการ
และเชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
(The 2022 National and International Conference of The National Institute of Development Administration: NIC-NIDA 2022)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 (The 2022 National and International Conference of The National Institute of Development Administration: NIC-NIDA) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Tuming Challenges into Opportunities: Working toward SDGs, BCG and Inclusive Growth in the Global Economy”

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • วันเวลาในการจัดประชุมวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 17.30 น.
 • มีกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย
  • การปาฐกถาพิเศษ
  • การบรรยายพิเศษ
  • การอภิปรายร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิ
  • การนำเสนอผลงานทางวิชาการ (Online ผ่านระบบ Zoom Meeting)
 • เว็บไซต์ http://conference.nida.ac.th

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานวิชาการประเภทบทความวิจัย บทความวิชาการ กรณีศึกษา และผลงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอก เพื่อร่วมนำเสนอในการประชุมนี้ (ขยายเวลารับสมัครผลงานถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565) และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ ตามวันและ เวลาดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียน Online ได้ที่ http://conference.nida.ac.th และเข้าสู่เมนู “Registrations” (ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 15 สิงหาคม 2565)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการฯ
โทร 02-727-3300, 082-709-1954 (คุณดวงรัชนี เต็งสกุล/ผู้ประสานงานโครงการ)
E-mail. nidaconference@nida.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย