ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการส่งเอกสารและยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่

Spread the love
ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการส่งเอกสารและยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่

        ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการส่งเอกสารและการยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 2019 ระลอกใหม่ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.iptthailand.go.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย