ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับบทความวิจัยในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 20

Spread the love
ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับบทความวิจัยในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 20

           เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ กำหนดจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 20 “การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” ในวันที่ 2 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการฯ ครั้งนี้จะใช้รูปแบบการบูรณาการออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจ ได้นำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิทยานิพนธ์เผยแพร่สู่สาธารณชน โดยผ่านเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการให้กับบุคคลทั่วไป

          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอขยายเวลารับบทความวิจัย รอบที่ 1 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และรอบ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2563 จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการในครั้งนี้  ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://graduate.uru.ac.th/gnru2020.html

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.