ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Spread the love

ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

          ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ศธ 0306 / ว 1054 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 เรื่อง ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 16 “นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพ การศึกษาไทย” ในวันที่ 16-17 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมเซ็นทรา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นั้น

          ในการนี้ สำนักงานเลขาธิการศึกษา ได้ดำเนินการประกาศขยายเวลาส่งผลงานวิจัย เพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการจัดการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 จากเดิมกำหนดวันปิดรับส่งผลงานภายในวันที่ 21 เมษายน 2564 ขยายเวลาใหม่เป็นภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

          จึงขอประสัมพันธ์เรื่องขยายเวลาส่งผลงานวิจัยฯ ให้กับบุคลากรของท่านได้รับทราบต่อไป

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย