ประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ

Spread the love

ประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ

                    กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กําหนดจัดการประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ดีเด่นด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลงานวิชาการด้านความเท่าเทียม ระหว่างเพศที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และยกย่องประกาศเกียรติคุณให้แก่นักวิจัย นิสิต และนักศึกษาที่มีผลงานวิชาการด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศที่มีคุณภาพ ตลอดจนนําผลงานที่ได้รับรางวัลไปเผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์ต่อการทํางานด้านความเท่าเทียม ระหว่างเพศทุกระดับ

                   กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่น ด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ  สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด การประกวดฯ พร้อมใบสมัครได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว www.dwf.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการระดับชาติ กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๔๒ ๗๗๔๕

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.