ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การขับเคลื่อนพหุวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Spread the love
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การขับเคลื่อนพหุวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

          ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การขับเคลื่อนพหุวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2564 เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการในศาสตร์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการและการบรรยายพิเศษ

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญคณาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การขับเคลื่อนพหุวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.human.cmru.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย