ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565

Spread the love

ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565 ขึ้น ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้หัวข้อ “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการแลกเปลี่ยนงานวิจัยระหว่างอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และหน่วยงานจากภายในและต่างประเทศ ซึ่งในการประชุมประกอบด้วย การเสวนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย การอบรมเชิงปฏิบัติการ รายละเอียดโครงการฯ

ในการนี้ ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานและผู้สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมงานจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565 โดยสามารถสมัครและส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ได้ที่เว็บไซต์ NIRC5.bru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 และผู้สมัครเข้าร่วมโครงการโดยไม่นำเสนอผลงานวิจัย สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 อนึ่ง ผู้ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ให้เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัดตามระเบียบของทางราชการ

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย