ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 16

Spread the love

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 16
“Research and Innovation for Sustainable Development Goals in the Next Normal (R&I for SDGs in the Next Normal)”
วันที่ 11 – 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Onsite) และในรูปแบบออนไลน์ (Online)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 16 “Research and Innovation for Sustainable Development Goals in the Next Normal (R&I for SDGs in the Next Normal)”

วัน/สถานที่การจัดงาน

  • ในวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Onsite) และในรูปแบบออนไลน์ (Online)

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ในสาขาต่าง ๆ ทั้งจาก หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งนำมาสู่การสร้างบรรยากาศการวิจัยและการเผยแพร่องค์ความรู้ สู่สังคม รูปแบบของงานกำหนดให้มีการบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ และนิทรรศการจาก หน่วยงานต่าง ๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับผู้สนใจที่มีความประสงค์ส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการดังกล่าว กำหนดส่งบทความวิจัยภายในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานอธิการบดี สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ
โทร. 0-4535-3035
E-mail. ubrc@ubu.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย