วันพุธ, กันยายน 27, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การมอบผลงานวิจัยเชิงสาธารณะและนโยบาย กลุ่มเรื่องอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าและความปลอดภัยผู้บริโภค

ประชาสัมพันธ์การมอบผลงานวิจัยเชิงสาธารณะและนโยบาย กลุ่มเรื่องอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าและความปลอดภัยผู้บริโภค

ด้วย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ได้มีหนังสือ ที่สวก 0700/ว 1257 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566 ได้มอบผลงานวิจัยเชิงสาธารณะและนโยบาย กลุ่มเรื่องอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าและ ความปลอดภัยผู้บริโภค เพื่อให้หน่วยงานนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง และขอให้หน่วยงานที่นำ ผลงานวิจัยดังกล่าวไปใช้ประโยชน์เรียบร้อยแล้ว แจ้งให้สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรทราบเป็นทางการด้วย เพื่อดำเนินการรวบรวมและติดตามผลกระทบ หลักการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยต่อไป

รายละเอียด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
โทร. 0 2333 3700 ต่อ 5023

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย