ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ วารสารหาดใหญ่วิชาการ

Spread the love

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ วารสารหาดใหญ่วิชาการ

ฝ่ายเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้จัดทำวารสาร หาดใหญ่วิชาการ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2565) แล้วเสร็จ จึงขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารหาดใหญ่วิชาการ ฉบับดังกล่าวในหน่วยงานของท่านผ่าน https://so01.tcithaijo.org/index.php/HatyaiAcademicJournal/issue/archive

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเผยแพร่ บทความวิจัย และบทความวิชาการรูปแบบต่าง ๆ ของคณาจารย์และนักวิชาการทั่วไป ด้านมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์

หากมีผู้ประสงค์จะส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ สามารถศึกษารายละเอียดการส่งบทความได้ที่ https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HatyaiAcademicJournal/index

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ 0-7420-0347

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย