ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาการยื่นข้อเสนอโครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2565

Spread the love

ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาการยื่นข้อเสนอ
โครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)
ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2565 และได้กำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการฯ ออกเป็น 2 รอบ โดยรอบที่ 1 กำหนดยื่นข้อเสนอโครงการ (proposal) ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2565 และรอบที่ 2 กำหนดยื่นข้อเสนอโครงการ (proposal) ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

เพื่อให้ข้อเสนอโครงการฯ ที่สถาบันอุดมศึกษาประสงค์จะยื่นในรอบที่ 2 มีความสมบูรณ์และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรมเห็นควรขยายระยะเวลาการยื่นข้อเสนอโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2 ออกไปจนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กลุ่มขับเคลื่อนและพัฒนา อววน. 2
โทร. 0-2610-5314 (ศิรัสก์)
โทรสาร. 0-2354-5540

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย