ประชาสัมพันธ์ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปี 2561

Spread the love

                           ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องคำหมอกหลวง อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานวิจัย ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการของการวิจัย สามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัย เพื่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดบูรณาการเครือข่ายนักวิจัยจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานวิจัย ให้เข้มแข็งและยั่งยืน

                           มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนด สมัครเข้ารับการอบรม ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนแต่อย่างใด ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://research.mfu.ac.th/ และส่งใบสมัครฯ มายัง ส่วนบริการงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย 57100 ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมฯ โดยจะประกาศผลพิจารณาในวันที่ 10 มกราคม 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ของ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) https://nrct.go.th/training และส่วนบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง http://research.mfu.ac.th/ สำหรับข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรของภาครัฐ สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัด ตามระเบียบของทางราชการ

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.