ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการ Pre – Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2563

Spread the love
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการ Pre – Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2563

                  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้เรื่อง การส่งมอบผลการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการพลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย 9 แห่ง ภายใต้ การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม และการบริหารจัดการกำลังคนในมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรม

                 สำนักงาน Talent Mobility มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในถานะเป็นศูนย์ประสานงานได้ดำเนินการเปิดรับข้อเสนอโครงการ Pre -Talent Mobility ประจำปี 2563 สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และเครือข่าย จึงขอเชิญชวน คณาจารย์ และนักวิจัยในสังกัดของท่านส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2563 โดยส่งข้อเสนอโครงการจำนวน 3 ชุด พร้อม CD จำนวน 1 แผ่น ผ่านผู้ประสานงานโครงการ Talent Mobility มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ชั้น 3 อาคาร 12 เรือนต้นสัก และรูปแบบไฟล์ดิจิตอล ได้ที่ Tmo@uru.ac.th หรือสอบถามข้อมูลโทรศัพท์ 061-2732266

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.