ประชาสัมพันธ์จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมนักพิธีการและศาสนพิธีกร รุ่นที่ 2

Spread the love

จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมนักพิธีการและศาสนพิธีกร รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม (พุทธวิชชาลัย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ

เวลา/สถานที่ในการจัดอบรม

  • ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม (พุทธวิชชาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นการสร้างนักพิธีการและศาสนพิธีกรผู้มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานด้านพิธีการต่างๆ ให้ถูกต้องมีระเบียบแบบแผน สง่างามและสมเกียรติของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเน้นการฝึกปฏิบัติและถาม-ตอบข้อสงสัยจากวิทยากรมืออาชีพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โทรศัพท์ 098-928-3355 หรือ โทร. 094-749-0200

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย