วันพุธ, กันยายน 27, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
conference

ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต

ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
บัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดทำวารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต Suan Dusit Graduate School Academic Journal, ISSN 1686-0659 (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เพื่อเป็นพื้นที่ทางวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลที่สนใจร่วมส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ และเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมทั้งถ่ายทอดผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยวารสารฉบับนี้เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (กลุ่มที่ 2)

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • กำหนดการตีพิมพ์ตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับทุก 4 เดือน
  • ส่งบทความเข้าระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.graduate.dusit.ac.th/journal

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ถนนราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ 02-241-7191 ต่อ 4131 หรือ 4135, 089-8947473 (ในวันและเวลาราชการ)

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย