วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

        ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 “Global Goals, Local Actions: Looking Back and Moving Forward 2021” ขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงาน การวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน และเพื่อเป็นเวทีวิชาการในการเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา  จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ โดยผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2160 1174 ต่อ 17 หรือ www.conference.grad.ssru.ac.th

14th National & International Conference

เปิดลงทะเบียนส่งบทความ และชำระเงินเข้าร่วม ระดับนานาชาติ รูปแบบ Online จำนวน 20 บทความ และระดับชาติ จำนวน 80 บทความ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 25 มิถุนายน 2564 (ก่อนเวลา 15.00 น.) หากบทความครบตามเป้าหมายทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ปิดระบบการลงทะเบียน ชำระเงินค่าลงทะเบียน 1 เมษายน – 14 พ.ค. 2564 (Early bird) และ 15 พ.ค.-25 มิ.ย. 2564 (ก่อนเวลา 15.00 น.)

เล่ม Proceeding online อยู่ในฐานข้อมูล Google Scholar และจะเผยแพร่ในวันจัดงานหรือไม่เกิน 2 สัปดาห์ **หากเผยแพร่แล้วไม่สามารถแก้ไขบทความในทุกกรณี**

หัวข้อการเสนอผลงาน

1. กลุ่มวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. กลุ่มวิชาด้านการศึกษา

3. กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. กลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจ


14th National & International Conference

14th National & International Conference (online presentation) submission and payment duration is April 1, – June 25, 2021 (Until 3.00 PM). Registration Fee once paid is not refundable or adjustable under any circumstances.

Conference Topics:

1. Humanities and Social Science

2. Education

3. Science and Technology

4. Business Administration

 


อัตราค่าลงทะเบียน

ส่งบทความพร้อมชำระเงิน (Early bird) 1 เม.ย.-14 พ.ค. 2564

– ผู้นำเสนอบทความวิจัยระดับนานาชาติ 4,000 บาท

– ผู้นำเสนอบทความวิจัยระดับชาติ 2,500 บาท

ส่งบทความพร้อมชำระเงิน 15 พ.ค.-25 มิ.ย. 2564

– ผู้นำเสนอบทความวิจัยระดับนานาชาติ 4,500 บาท

– ผู้นำเสนอบทความวิจัยระดับชาติ 3,000 บาท

ข้าราชการและ/หรือพนักงานมหาวิทยาลัย สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้และเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการได้โดยไม่ถือเป็นวันลาทั้งนี้เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาเรียบร้อยแล้ว (กรณีชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้ในทุกกรณีความจำเป็นเนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน)

หมายเหตุ กรณีคณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณาผลงานมีมติไม่ตอบรับ ให้นำเสนอผลงาน สงวนสิทธิ์ไม่คืน ค่าลงทะเบียน เนื่องจากได้ใช้เป็นค่าตอบแทนผู้พิจารณาผลงานแล้ว

 


fee

Summit & Payment April 1, – May 14, 2021 (Early bird)

– English presenters (for the International Conference): 4,000 Thai Baht

– Thai presenters (for the National Conference): 2,500 Thai Baht

Summit & Payment April 1, – May 14, 2021

– English presenters (for the International Conference): 4,500 Thai Baht

– Thai presenters (for the National Conference): 3,000 Thai Baht

Government officers will be reimbursed for the registration fees from their origins affiliation. The participation on will not be counted as leave days. (In case that registration fee has been paid, the Graduate School will not resend the fee in all any cases, as the fee will be used for the operation expense.)

Note: If your manuscript pass to the evaluation process then either accepted or rejected, the registration fee is not refundable.

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย