ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (The 2022 National and International Conference of The National Institute of Development Administration: NIC-NIDA)

Spread the love

ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
(The 2022 National and International Conference of The National Institute of Development Administration: NIC-NIDA)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ขอเชิญชวนบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมส่งผลงานวิชาการประเภทบทความวิจัย บทความวิชาการ กรณีศึกษา และผลงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอกในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 (The 2022 National and International Conference of The National Institute of Development Administration: NIC-NIDA) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Turning Challenges into Opportunities toward SDGs, BCG and Inclusive Growth in the Global Economy”

วันที่ในการจัดงาน

  • วันพฤหัสบดีที่ 18 และวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 17.30 น.

วัตถุประสงค์

  • เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยในด้านต่าง ๆ ทางด้านพัฒนบริหารศาสตร์ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ
  • เพื่อให้คณาจารย์ และนักศึกษาของสถาบันและภายนอกสถาบันได้สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการในชาติและระดับนานาชาติ
  • เพื่อสร้างบรรยากาศทางวิชาการ และเป็นโอกาสอันดีที่นักวิชาการจากสถาบันต่างๆ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ การบรรยายพิเศษ การอภิปรายร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิและการนำเสนอผลงานทางวิชาการ (Online ผ่านระบบ Zoom Meeting)

สามารถลงทะเบียนส่งผลงานผ่านทาง Online ได้ที่ http://conference.nida.ac.th และเข้าสู่เมนู “ลงทะเบียนส่งผลงาน” ภายในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและ รูปแบบการจัดส่งผลงานเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของงาน http://conference.nida.ac.th

ข้อมูลการรับสมัครผลงาน
เพื่อร่วมนำเสนอ

แบบลงทะเบียน
สำหรับผู้ส่งผลงาน
ประเภทบทความ/กรณีศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการฯ
โทรศัพท์. 02-727-3300, 082-709-1954 คุณดวงรัชนี เต็งสกุล ผู้ประสานโครงการ
E-mail. nidaconference@nida.ac.th
รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม. http://conference.nida.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย