ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน

Spread the love
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน

            ด้วยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดทำวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชนโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งรับฟังความเห็นทางด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนให้กับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน

           สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดของท่าน ส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ ที่มีเนื้อหาด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และกระบวนการยุติธรรม ที่สอดคล้องกับหลักการกับสิทธิมนุษยชน เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook Page : วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.