ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้กองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN-Korea Economic Cooperation Fund: AKED Fund) ประจำปี 2565

Spread the love

ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้กองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี
(ASEAN-Korea Economic Cooperation Fund: AKED Fund) ประจำปี 2565

สำนักเลขาธิการอาเซียนประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้กองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN-Korea Economic Cooperation Fund: AKEC Fund) ประจำ ปี 2565 โดยโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ดังนี้

1. มีขอบเขตโครงการที่สอดคล้องกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างน้อย 1 สาขาใน 19 สาขา ประกอบด้วย

 1. พิธีการทางศุลกากร
 2. การส่งเสริมการค้าและการลงทุน
 3. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 4. การพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษย์
 5. การท่องเที่ยว
 6. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 7. บริการทางการเงิน
 8. เทคโนโลยีสารสนเทศและชุมชน
 9. เกษตรกรรม การประมง ปศุสัตว์ ป่าไม้
 10. ทรัพย์สินทางปัญญา
 11. อุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
 12. การแพร่ภาพและกระจายเสียง
 13. เทคโนโลยีก่อสร้าง
 14. การตรวจสอบ และการรับรองมาตรฐานและมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
 15. เหมืองแร่
 16. พลังงาน
 17. ทรัพยากร ธรรมชาติ
 18. การต่อเรือและการเดินเรือ
 19. ภาพยนตร์

2. เป็นประโยชน์ในระดับภูมิภาคทั้งประเทศสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี โดยมีประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างน้อย 2 ประเทศและสาธารณรัฐเกาหลีเข้าร่วมโครงการ และจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการที่ได้รับประมาณจาก AKEC Fund ก่อนหน้านี้

3. โครงการที่มีกำหนดระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี จะมีวงเงินงบประมาณไม่เกิน 100,000 เหรียญสหรัฐ และโครงการที่มีกำหนดระยะเวลาดำเนินงานนานกว่า 1 ปี แต่ต้องไม่เกิน 3 ปี จะมีวงเงินงบประมาณ ไม่เกิน 300,000 เหรียญสหรัฐ

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/162mtyDK5SavHDSqfsgXnQ7H-I2iD-kcW ทั้งนี้ ขอให้ผู้เสนอโครงการส่งข้อเสนอโครงการพร้อมรายละเอียดตามแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการที่กำหนดไปยัง กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 โดยจะถือเอาวันที่ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมลงตราประทับรับเอกสารเป็นสำคัญ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กองการต่างประเทศ
กลุ่มขับเคลื่อน อววน. ระหว่างประเทศ
โทร. 0-2610-5424 (จิตรี)
โทรสาร. 0-2354-5570

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย