ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Spread the love
ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

          ตามที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีสะเกษ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยให้แก่คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ผู้ที่สนใจได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ส่งเสริมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นแหล่งในการนำเสนอผลงานวิจัยบทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเปิดรับผลงานวิชาการประเภท บทความวิจัยและบทความวิชาการ

          ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจส่งบทความทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ สาขาภาษาและภาษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การพัฒนาชุมชน วรรณคดี สังคมวิทยา มานุษยวิทยา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการฯ สามารถดูรายละเอียดและส่งบทความ ได้ที่ http://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย