ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์

Spread the love

ด้วยวารสารวิชาการ กสทช. มีความประสงค์เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการดาวเทียมสื่อสาร หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงาน กสทช. ตลอดจนบทวิจารณ์หนังสือ โดยบทความที่ได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราหน้าละ 500.- บาท แต่รวมแล้วไม่เกินบทความละ 10,000.- บาท โดยคำนวณจากหน้าที่ได้รับการตีพิมพ์ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร: 0-2670-8888 ต่อ 3751 หรือ 3759 E-mail: nbtcjournal@nbtc.go.th หรือ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBTC_Journal

ระยะเวลาในการตีพิมพ์วารสารวิชาการ กสทช.

จัดพิมพ์ปีละ 1 ฉบับ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยสามารถนำส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ สำหรับบทความที่นำส่งภายหลังวันที่ 31 สิงหาคมของทุกปี อาจเข้าสู่รอบการพิจารณาคัดเลือกเพื่อตีพิมพ์ในปีถัดไป

รูปแบบการเขียนบทความ

  1. ความยาวของบทความ รวมบทคัดย่อและเอกสารอ้างอิงทั้งหมดไม่เกิน 15 หน้า กระดาษ A4
  2. บทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 พอยต์
  3. ระยะกั้นหน้ากระดาษ 1 นิ้วโดยรอบ
  4. ระยะห่างระหว่างบรรทัดหนึ่งเท่า (Single)
  5. ไม่ต้องมีระยะห่างระหว่างย่อหน้า
    ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์” ของวารสารวิชาการ กสทช. ในระบบ Thaijo

การจัดส่งบทความต้นฉบับ

  1. นำส่งบทความต้นฉบับที่พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word โดยหากมีภาพประกอบต้องจัดส่งภาพดังกล่าวในรูปของไฟล์ JPEG image (.JPG) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 600 KB แยกแต่ละภาพให้มีความคมชัดมากพอที่จะจัดทำต้นฉบับได้ชัดเจน
  2. นำส่ง “แบบนำส่งบทความ” ที่กรอกข้อมูลรายละเอียดครบถ้วนแล้ว โดยสามารถคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบนำส่งบทความ หรือดาวน์โหลด จาก QR Code นี้

  3. นำส่งบทความต้นฉบับ พร้อมแบบนำส่งบทความ ผ่านทางเว็บไซต์ www.tci-thaijo.org/index.php/NBTC_Journal

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย