ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ลงทะเบียนเสนอบทความทางวิชาการ ในการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 (The 8th Engagement Thailand Annual Conference 2022)

Spread the love

ประชาสัมพันธ์จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8
(The 8th Engagement Thailand Annual Conference 2022)
ระหว่างวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง

  • เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมให้เกิดความเข้มแข็งภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัย

สามารถลงทะเบียนส่งบทความทางวิชาการ เพื่อนำเสนอในงานดังกล่าว ได้ที่ http://engagementthailand.org/?p=6841 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

  • การนำเสนอในระดับชาติ
ช่วงเวลา รูปแบบ สมาชิก Engagement Thailand
(และมหาวิทยาลัยเจ้าภาพร่วม)
บุคคลทั่วไป
ช่วงที่ 1
กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2565
Onsite ผู้นำเสนอผลงาน 2,500 บาท
ผู้เข้าร่วมประชุม 2,000 บาท
ผู้นำเสนอผลงาน 3,000 บาท
ผู้เข้าร่วมประชุม 3,500 บาท
ช่วงที่ 2
พฤษภาคม – 10 สิงหาคม 2565
Onsite ผู้นำเสนอผลงาน 3,000 บาท
ผู้เข้าร่วมประชุม 2,500 บาท
ผู้นำเสนอผลงาน 3,500 บาท
ผู้เข้าร่วมประชุม 3,000 บาท
  • การนำเสนอสำหรับ Session ระดับนานาชาติ
รูปแบบ เครือข่าย Engagement Thailand
จากต่างประเทศ
สมาชิกเครือข่าย Engagement Thailand
ในประเทศ
Onsite ผู้นำเสนอผลงาน 200 US ผู้นำเสนอผลงาน 150 US

 

กำหนดการประชุม

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์: 0-7431-7100 ต่อ 1132 (เวลาราชการ) หรือ Line@: @699fsfgp
E-mail: imtt@rmutsv.ac.th

สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์: 0-7520-4070 (เวลาราชการ) หรือ โทรศัพท์: 092-2600439

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย