ประชาสัมพันธ์โครงการ และขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อร่วมนำเสนอผลงานในโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564

Spread the love

ประชาสัมพันธ์โครงการ และขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อร่วมนำเสนอผลงานในโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564

          ด้วย มหาวิทยาลัยปทุมธานี ให้มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย ตลอดจนแลกกเปลี่ยน เผยแพร่ข่าวสารและผลงานทางวิชาการ ดังนั้น เพื่อสืบสานความร่วมมือดังกล่าว มหาวิทยาลัยปทุมธานี จึงร่วมกับภาคีเครือข่าย ดำเนินการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่อ “การอยู่รอดของเศรษฐกิจ และสังคม ในยุควิถีชีวิตใหม่” ขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 9.00-16.00 น. โดยการจัดงานครั้งนี้จัดในรูปแบบออนไลน์ ในการนี้ คณะกรรมการจัดงานจึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมดังกล่าว โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ conf.ptu.ac.th 


 

ผลงานระดับชาติ (ภาษาไทย)

อัตราค่าลงทะเบียน
ผู้นำเสนอผลงาน
แบบบรรยาย : 2,500 บาท
แบบโปสเตอร์ : 3,000 บาท
ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2564

ผู้เข้าร่วมประชุม : 1,000 บาท
ตั้งแต่บัดนี้ – 10 เมษายน 2564 

ผลงานระดับนานาชาติ (ภาษาอังกฤษ)

อัตราค่าลงทะเบียน
ผู้นำเสนอผลงาน
แบบบรรยาย : 175 USD (THB 6,000)
แบบโปสเตอร์ : 215 USD (THB 7,000)
ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2564

ผู้เข้าร่วมประชุม : USD 45 (THB 1,500)
ตั้งแต่บัดนี้ – 10 เมษายน 2564


1. กรณีผู้นำเสนอขอยกเลิกการนำเสนอ หรือไม่มานำเสนอผลงาน จะต้องชำระค่าลงทะเบียนตามอัตราค่าลงทะเบียนปกติ
2. นักศึกษาชำระค่าลงทะเบียนตามอัตราปกติ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ

 
 

กำหนดการสำคัญ

ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2564

 •  

  รับสมัครและลงทะเบียน ผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงาน

 •  

  ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 3 วันนับจากวันที่ส่งบทความวิจัย

ตั้งแต่บัดนี้ – 10 เมษายน 2564

 •  

  รับสมัครและลงทะเบียน ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม

 •  

  ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 3 วันนับจากวันที่ลงทะเบียน

10 เมษายน 2564

 •  

  Peer Reviewer พิจารณาบทความแล้วเสร็จ

11 เมษายน 2564

 •  

  ประกาศรายชื่อและผลงานที่ได้รับการนำเสนอและจัดส่งหนังสือตอบรับแล้วเสร็จ

24 เมษายน 2564

 •  

  วันงานประชุมวิชาการ

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.