ประชาสัมพันธ์ การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ. 2565 และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ

Spread the love

ประชาสัมพันธ์ การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ. 2565
และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ

ด้วยมหาวิทยาลัยเกริก กำหนดจัดการประชุมเกริกวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ. 2565 ภายใต้หัวข้อ “กระบวนทัศน์ใหม่ การวิจัย ไทย-จีน-ซาอุดีอาระเบีย” ในวันเสาร์ ที่ 17 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกริก ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลภายนอก รวมทั้งเป็นเวทีในการนำเสนอแนวคิดในการพัฒนาสังคม การศึกษา และด้านอื่น ๆ ตามปณิธานและเป้าหมายในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดในกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

ผู้สนใจส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 สามารถสำรองที่นั่งและส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงาน พร้อมระบุ ชื่อ – สกุล ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน / เบอร์ติดต่อมาที่สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกริก โทรศัพท์ 02-5523500-9, 02-9705820 ต่อ 402 โทรสาร 02-5523513

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.krirk.ac.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ 02-5523500-9, 02-9705820 ต่อ 402 โทรสาร 02-5523513
Email. submission@email.krirk.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย