ประชาสัมพันธ์ “งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 10”

Spread the love

ประชาสัมพันธ์ “งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 10”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัย และผลงานวิทยานิพนธ์ อีกทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 10 ให้กับนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และบุคลากร ภายในหน่วยงาน เพื่อส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในครั้งนี้

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://conference.csc.ku.ac.th/

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โครงการประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565
เว็บไซต์: https://conference.csc.ku.ac.th/
โทร: 0-4272-5021, 08-1380-2403

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย