ประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564

Spread the love

ประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564

ประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564
เริ่มมีผลบังคับใช้วันแรก

6 พฤษภาคม 2565 พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 เริ่มมีผลบังคับใช้วันแรก
ร่วมทำความเข้าใจ พ.ร.บ. ใหม่ ที่จะปลดล๊อคให้นักวิจัยและเอกชนไทยหัวใจนวัตกรรม ได้ร่วมเคลื่อนไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม
สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฯ
  • ให้ผู้รับทุนหรือนักวิจัยสามารถเป็นเจ้าของ ผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐได้
  • ให้ผู้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม ต้องใช้ประโยชน์บริหารจัดการ และรายงานผลการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ต่อผู้ให้ทุน
  • กำหนดหลักเกณฑ์ในการโอนผลงานวิจัย และนวัตกรรมของผู้เป็นเจ้าของผลงานให้แก่บุคคลอื่น และหน้าที่ของผู้รับโอนผลงาน
  • ให้ผู้ที่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัย และนวัตกรรมสามารถขออนุญาตใช้ประโยชน์ได้โดยเสนอเงื่อนไขและค่าตอบแทน
  • ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีออกคำสั่งให้หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่เกิดจากทุนของรัฐในกรณีฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤติ
  • กำหนดหน่วยงาน วิธีการส่งเสริม และการจัดสรรเงินค่าตอบแทนแก่นักวิจัย เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย