ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนนวัตกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน และนวัตกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ร่วมกับตัวแทนโครงการวิจัยโหนดภูมิภาคอีสานบน ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดร

Spread the love

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนนวัตกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน และนวัตกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ร่วมกับตัวแทนโครงการวิจัยโหนดภูมิภาคอีสานบน ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดร

ในวันที่ 8 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏและภาคี นำโดย ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการแผนงานการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น ปีที่ 2 ได้จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนนวัตกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน และนวัตกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ร่วมกับตัวแทนโครงการวิจัยโหนดภูมิภาคอีสานบน ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดร

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย