ประชุมเชิงปฏิบัติการ (WORKSHOP) นำเสนอโครงการ “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ” แผนงานริเริ่มสำคัญ (FLAGSHIP) ประจำปี 2564 และหารือแผนการดำเนินงานระยะ 3 เดือน

Spread the love
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (WORKSHOP) นำเสนอโครงการ "งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ" แผนงานริเริ่มสำคัญ (FLAGSHIP) ประจำปี 2564 และหารือแผนการดำเนินงานระยะ 3 เดือน

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย