ประชุม “โครงการการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดเลย”

Spread the love

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 โครงการการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดเลย จัดประชุมนักวิจัยและที่ปรึกษาโครงการวิจัยเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (operation model) ในพื้นที่จังหวัดเลย โดย ผศ.ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย