ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้เข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนแพลตฟอร์มการศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย ณ ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ ชั้น 5 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

Spread the love
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนแพลตฟอร์มการศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

             วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้เข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนแพลตฟอร์มการศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธาน พร้อมทั้งยังได้รับเกียรติจากคณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีตำแหน่งบริหารระดับสูง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ รองอธิการบดี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการดำเนินกิจกรรม อีกทั้งยังได้รับข้อเสนอแนะการดำเนินงานในมุมมองของผู้บริหารระดับสูง เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนากลไกการใช้ศักยภาพ และกลไกการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัย (Talent Mobility) ณ ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ ชั้น 5 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.