ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5

Spread the love

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: ราชภัฏยุคใหม่บนความแตกต่างหลากหลายทางสังคม” ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นเวทีให้กับนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจจากสถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ
  • เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา และสถาบันต่อไป

ผู้ที่สนใจส่งผลงานเพื่อพิจารณา สามารถส่งผลงานภายในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566

รายละเอียด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 0 2529 3914, 0 2529 0674-7 ต่อ 139
โทรสาร. 0 2529 3914 ต่อ 13

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย