วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวทุนวิจัยข่าวประชาสัมพันธ์

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565
 
เนื้อความ :

หน่วยงานให้ทุน           สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ปีงบประมาณ              2565

Platform 3              การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งยกระดับ  การพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ

Program 10            ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ เพื่อการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ

แผนงาน                     แผนงานวิจัยด้านประยุกต์ขั้นต้นเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมมุ่งเป้า

ประเด็นการวิจัย

  1. การพัฒนาเทคโนโลยีระบบโลจิสติกส์
  2. การพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
  3. การพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุขั้นสูงเพื่ออุตสาหกรรม
  4. การพัฒนาเทคโนโลยีความมั่นคงและเทคโนโลยีอวกาศ
  5. การพัฒนาเทคโนโลยีอาหารแห่งอนาคต
  6. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอางและเวชสำอาง (Innovative house)
  7. การพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
  8. การพัฒนาเทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
  9. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
  10. การพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

ช่วงเวลารับข้อเสนอฯ   29 มิถุนายน –16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.)

การยื่นข้อเสนอฯ                   ผ่านระบบ NRIIS

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลด้านทุนวิจัย            ฝ่ายอุตสาหกรรม กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 1 โทร 0 2579 1370-9 ต่อ 405email : industrial.research@nrct.go.th

ข้อมูลด้านระบบ NRIIS    กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทร. 0 2579 1370-9 ต่อ 607, 611, 612  065 349 9372 และ 065 349 9382

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม.pdf
2. ขอบเขตการสนับสนุนทุนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม.pdf
3. คู่มือนักวิจัย (ครั้ง 1 – 290664).pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 29 มิ.ย.64
ประกาศโดย : ฝ่ายอุตสาหกรรม กองบริหารทุนและนวัตกรรม 1 ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 30 มิ.ย.64)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,563 ครั้ง

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย