ขอเชิญเข้าร่วมอมรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

Spread the love

ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักจริยธรรมในการวิจัยในมนุษย์ สามารถนำไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หรือผู้ยื่นขอจริยธรรมในการวิจัยในมนุษย์ได้อย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยและมีประสิทธิภาพ และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยในมนุษย์ ในการนำไปใช้เพื่อปกป้องสิทธิและสวัสดิภาพของอาสาสมัคร โดยกำหนดจัดอบรม ในวันที่ 25-27 มีนาคม 2565 เวลา 8.30 – 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม MS Team ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,990 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจากส่วนราชการของกระทรวง และกรมต่างๆ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา แล้ว

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงขอเรียนเชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถลงทะเบียน สมัครระบบออนไลน์ https://forms.gle/1iY9jRyowdH1ejRH7 หรือด้วยการสแกน QR Code พร้อมกรอก ใบสมัครและแนบหลักฐานการชำระเงิน และติดต่อสอบถามที่ โทร 02-241-7191-5 ต่อ 4121, 4123, 4124, 4126, 4131, 4135 รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

 

QR Code สำหรับสมัครเข้าอบรม

 

กำหนดการการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ วันที่ 25 – 27 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.30 – 16.30 น. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยากร:  รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์ สุดหนองบัว (รองคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)

คณะทำงานติดตามและประเมินผลทางวิชาการ โครงการจัดทำคู่มือมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

วิทยากรกลุ่ม:  คณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รองศาสตราจารย์ ดร. จันทร์แรม เรือนแป้น

รองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาติชาย มหาคีตะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องค์อร สงวนญาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธิพัฒน์ สุทธิธรรม

อาจารย์ยุทธภูมิ ภูไพบูลย์

 

25 มีนาคม 2564

 • 8.30 – 9.00 น.       ลงทะเบียน
 • 9.00 – 9.05 u.       กล่าวรายงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • 9.05 – 9.15 น.         พิธีเปิดการอบรม โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • 9.20 – 9.30 น.       ทดสอบก่อนการอบรม (Pre-Test)
 • 9.30 – 10.00 น.     ความสำคัญของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 • 10.00 – 10.30 น.   วิวัฒนาการและหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 • 10.30 – 10.40 น.   พักช่วงเช้า
 • 10.40 – 11.00 น.    ประเด็นจริยธรรมการวิจัยที่สำคัญต่อการวิจัยด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
 • 11.00 – 12.00 น.    ประเด็นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในการวิจัยเชิงคุณภาพ
 • 12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.00 – 14.00 น.   การวิจัยในบุคคล หรือกลุ่มเปราะบาง
 • 14.00 – 14.30 น.   ตัวอย่างประเภทโครงการในการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 • 14.30 – 14.40 น.    ทดสอบวัดความรู้หลังการอบรมวันที่ 1
 • 14.40 – 16.00 น.   Workshop
 • 16.00 – 16.30 น.   ถาม-ตอบ

26 มีนาคม 2564

 • 8.30 – 9.00 น.     ลงทะเบียน
 • 9.00 – 10.00 น.   การป้องกันความเป็นส่วนตัวและรักษาความลับ
 • 10.00 – 10.30 น.  การประเมินคุณประโยชน์และความเสี่ยง
 • 10.30 – 10.40 น.  พักช่วงเช้า
 • 10.40 – 12.00 น.  แนวทางการเขียนโครงร่างการวิจัยและแบบสอบถามเพื่อขอรับรอง
 • 12.00 – 13.00 u.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.00 – 14.30 น.   กระบวนการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร
 • 14.30 – 14.40 น.   ทดสอบวัดความรู้หลังการอบรมวันที่ 2
 • 14.40 – 16.00 น.  Workshop
 • 16.00 – 16.30 น.  ถาม-ตอบ

27 มีนาคม 2564

 • 8.30 – 9.00 น.         ลงทะเบียน
 • 9.00 – 10.00 u       เกณฑ์การขอความยินยอมจากอาสาสมัคร
 • 10.00 – 10.30 น.     ความรับผิดชอบของผู้วิจัยหลังผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 • 10.30 – 10.40 น.      พักช่วงเช้า
 • 10.40 – 12.00 น.      การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือขัดแย้ง
 • 12.00 – 13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.00 – 14.30 น.      แนวปฏิบัติการวิจัยที่ดีและความประพฤติไม่เหมาะสมในการวิจัย
 • 14.30 – 14.40 น.      พักช่วงบ่าย
 • 14.40 – 15.40 น.      นำเสนอผลการทำ Workshop รายกลุ่ม
 • 15.40 – 16.00 น.     แบบทดสอบหลังการอบรม (Post test)
 • 16.10 – 16.30 น.      พิธีปิดโครงการ

หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย