ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ครั้งที่ 11

Spread the love

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ครั้งที่ 11
เรื่อง “หลักเกณฑ์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และแนวปฏิบัติในการเขียนการขอรับรองจริยธรมการวิจัยในมนุษย์”
วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-17.00 น.
ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น 6 อาคารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ครั้งที่ 11 เรื่อง “หลักเกณฑ์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และแนวปฏิบัติในการเขียนการขอรับรองจริยธรมการวิจัยในมนุษย์” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น 6 อาคารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจถึงหลักการและแนวทางในการดำเนินการวิจัยด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แก่คณาจารย์ นิสิตและบุคคลที่สนใจ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/qavBvRGKELGYRPsa9 พร้อมส่งเอกสารการเงินได้ที่ research.re@western.ac.th ส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล อำเภอลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการ
โทร 02-563-5252 ต่อ 5017 และ 5018

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย