ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศวภ2) ขยายเวลาประกาศรับข้อเสนอโครงการโดยย่อ (Project brief) เพื่อขอรับการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2564 – 2565

Spread the love

                             ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศวภ2) ขยายเวลาประกาศรับข้อเสนอโครงการโดยย่อ (Project brief) เพื่อขอรับการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2564 – 2565 ในประเด็นที่เกี่ยวกับการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) พัฒนาพื้นที่ในภาคตามห่วงโซ่คุณค่า จำนวน 4 Value Chain ได้แก่
1. การยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล
2. การเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
3. การเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนม
4. การพัฒนาสมุนไพร/พืชผัก ผลไม้และไม้ดอก
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอประชาสัมพันธ์ถึงอาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามลิงค์ด้านล่างนี้   https://drive.google.com/file/d/1ZntCRTLuQBKyQf8z0anHjNCe1cy8dWar/view?usp=sharing 
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.