สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและออกลิขสิทธิ์ ประเภทงาน ศิลปกรรม ลักษณะงาน จิตรกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Spread the love

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและออกลิขสิทธิ์ ประเภทงาน ศิลปกรรม ลักษณะงาน จิตรกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  1. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและออกลิขสิทธิ์ ประเภทงาน ศิลปกรรม ลักษณะงาน จิตรกรรม ตามคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขที่ 24418 ชื่อผลงาน ใยฝ้ายทอฝัน1 ผลงานของ ผศ.ดร.อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ออกให้ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2565
  1. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและออกลิขสิทธิ์ ประเภทงาน ศิลปกรรม ลักษณะงาน จิตรกรรม ตามคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขที่ 424417 ชื่อผลงาน ใยฝ้ายทอฝัน2 ผลงานของ ผศ.ดร.อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ออกให้ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2565

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย