สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากงบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Spread the love
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากงบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย