สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Spread the love

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเป้าอำเภอปากชม จังหวัดเลย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้รับมอบหมายในการดูแลรับผิดชอบห้องสมุดและห้องเด็กเล็กโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนดังกล่าว

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย