ลงพื้นที่โรงเรียน ตชด.ฮิลมาร์พาเบิล โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยเป้า และโรงเรียน ตชด.บ้านนานกปีด อ.ปากชม จ.เลย

ลงพื้นที่โรงเรียน ตช

Read more

ลงพื้นที่โรงเรียน ตชด.บ้านนาปอ อ.นาแห้ว และโรงเรียน ตชด.เฉลิมราษฎร์บำรุง อ.ด่านซ้าย จ.เลย

ลงพื้นที่โรงเรียน ตช

Read more

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากชุมชน” ภายใต้โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ณ บ้านอาฮี ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

โครงการบริการวิชาการ

Read more

เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่” รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ในระหว่างวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2563 ด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

เข้าร่วมฝึกอบรมหลักส

Read more

ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประชุมเตรียมความพร้อ

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิพากษ์โครงการวิจัย” ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

Read more

ประชุมหารือร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี และคณะ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยจัดทำคู่มือและสื่อการเรียนรู้ ธนาคารน้ำใต้ดิน

ประชุมหารือร่วมกับนา

Read more

จดหมายข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำเดือน ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 ฉบับที่ 20

จดหมายข่าวสถาบันวิจั

Read more