สำนักงานคณะกรรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ส่งมอบแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) เพื่อเป็นเครื่องมือกำหนดเป้าหมายการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Spread the love
สำนักงานคณะกรรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ส่งมอบแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) เพื่อเป็นเครื่องมือกำหนดเป้าหมายการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานคณะกรรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีพันธกิจหลักในการจัดทำแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นเครื่องมือกำหนดเป้าหมายการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาโจทย์ท้าทายของประเทศในทุกมิติและเตรียมการสู่อนาคต สกสว. ได้ส่งมอบแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565 หากท่านมีความประสงค์ต้องการเอกสารเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) https://www.tsri.or.th/th/page/นโยบายและยุทธศาสตร์-อววน-2563-2565

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย