เข้าพบนายภูริวัจน์ โชดินพรัตน์ นายอำเภอวังสะพุง และพบปะกำนันผู้ใหญ่บ้านกว่า 140 หมู่บ้าน เพื่อประชุมชี้แจงโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ จังหวัดเลย

Spread the love
เข้าพบนายภูริวัจน์ โชดินพรัตน์ นายอำเภอวังสะพุง และพบปะกำนันผู้ใหญ่บ้านกว่า 140 หมู่บ้าน เพื่อประชุมชี้แจงโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ จังหวัดเลย

วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.รุ่งกานต์ อินทวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นายดุลชาติ ศิริวัลลภ หัวหน้างานสารสนเทศการวิจัย และนักวิจัย เข้าพบนายภูริวัจน์ โชดินพรัตน์ นายอำเภอวังสะพุง และพบปะกำนันผู้ใหญ่บ้านกว่า 140 หมู่บ้าน เพื่อประชุมชี้แจงโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ จังหวัดเลย ในการสร้างความเข้าใจให้กับคนในชุมชน ก่อนลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามเพื่อสอบทานข้อมูลคนจนในอำเภอวังสะพุง ณ ที่ว่าการอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพัง จังหวัดเลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย