เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่” รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ในระหว่างวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2563 ด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

Spread the love
เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่” รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ในระหว่างวันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2563 ด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

              สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดการ ฝึกอบรมหลักสูตร “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่” รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 4 – 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏ 37 แห่ง จำนวนทั้งสิ้น 146 คน ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดสถานที่เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ โดยมี 1. ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 2. ดร.ภูมิ เพชรกาญจนาพงศ์ 3. อาจารย์ภัทร์ณัฐสุดา จารุธีรพันธุ์ 4. อาจารย์วราภรณ์ อาจคำไพ เข้าร่วมการอบรมฯ ดังกล่าวฯ โดยเว้นระยะนั่งห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตรเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.