ขอเชิญเสนอหนังสือทางวิชาการเข้ารับพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2564-2565

Spread the love

ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ร่วมกับมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยจัดให้มีรางวัล TTF AWARD เพื่อสนับสนุนนักวิชาการไทยให้สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ที่ทรงคุณค่า เท่าทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และ เอื้อประโยชน์ทางภูมิปัญญาแก่สังคมไทยให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจส่งหนังสือ ทางวิชาการเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2564-2565 มาที่ โครงการรางวัล TTF AWARD งานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย กองบริหารการวิจัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://research.tu.ac.th/ttfbookawards

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย