โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Spread the love

                         ด้วย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษาในระดับพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลงานด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่มีการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในระยะเริ่มต้น หรือบุคลากรใหม่ในหน่วย TLO ของสถาบันอุดมศึกษาได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติจริงจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดการพัฒนางานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป

                       ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอเชิญสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณสมบัติ และสนใจเข้าร่วมโครงการฯ เขียนใบสมัครเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ มายังสำนักงานประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา

กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่และใช้ประโยชน์งานวิจัย

โทรศัพท์         : 0 2039 5547

E-mail           : tlo.t@hotmail.com

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.