ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์และอวกาศและอบรมเชิงปฏิบัติการ

Spread the love

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสมาคมดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศเพื่อการศึกษา ได้กำหนดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์และอวกาศและอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยซึ่งเป็นบทความวิจัยทางด้านด้านวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการนำเสนอแบบภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เห็นว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยได้เป็นอย่างดี จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับบุคลากรในสังกัด เพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์และอวกาศและอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งนี้สามารถศึกษารูปแบบบทความฉบับเต็ม (Full paper) และรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ https://www.aru.ac.th/sci/index.php?page=ncmape หรือ http://atsse.org/conference.php และหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัททิรา หอมหวล ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 08 9884 0457

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย