เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ สำหรับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 (OKRs)

อ่านรายละเอียด  

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 ” วิทยาการจัดการวิชาการ 2020 ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

อ่านรายละเอียด