ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย Call for Opportunity Grant 2021 สำหรับโครงการวิจัยระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศหุ่นส่วน ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2564

ขยายเวลาเปิดรับข้อเส

Read more

ประกาศขยายเวลาเปิดรับผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศขยายเวลาเปิดรั

Read more

ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการส่งเอกสารและยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่

ประชาสัมพันธ์การขยาย

Read more

ประชาสัมพันธ์หนังสือสำคัญการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรรูปแบบใหม่ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพานิชย์

ประชาสัมพันธ์หนังสือ

Read more

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ “ชีวิตวิถีใหม่สู่ความยั่งยืนในยุคดิจิทัล”

ประชาสัมพันธ์การส่งผ

Read more

ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวน ส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 (รูปแบบออนไลน์)

ขอประชาสัมพันธ์และเช

Read more