ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการ “การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้้งที่๙”(The 9th Asia Undference Conference on Comptiong:AUC2)​

ขอเชิญชวนส่งบทความวิ

Read more

ขอเชิญชวนร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9

ขอเชิญชวนร่วมนำเสนอผ

Read more

ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ First Thailand conference A in Medicat imging ของรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

ขอเชิญชวนบุคลากรในสั

Read more

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิทยาการจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

ขอเชิญส่งบทความเพื่อ

Read more

ขอเชิญชวนส่งงานวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปี 2564

ขอเชิญชวนส่งงานวิจัย

Read more