ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง โครงการวิจัยที่เข้าข่ายขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ แบบยกเว้นจากคณะกรรมการจริยธรรมและโครงการวิจัยที่เข้าข่ายการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเร็ว

Read more